LinkedIn tracking pixel

Author: Alec R. Heitzmann